fluoxetine

fluoxetine onderdewatertoren.nl

EXM

inderal

inderal homieinex.com

 İŞYERİNDE TESLİM (... olarak belirtilen yer)

 

"İşyerinde Teslim", malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesini ifade eder. Daha açık olarak ifade edilirse, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu terim, satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. Aynı terim, alıcının gerekli gümrük çıkış işlemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirme olanağına sahip olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda FCA terimine başvurulmalıdır.


A SATICININ YAPMASI GEREKENLERA.1

Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanmasıMalları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

A.2 Lisans, yetki ve formalitelerAlıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almada yardımcı olmak.

A.3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi Yükümlülüğü yok,
b) Sigorta sözleşmesi Yükümlülüğü yok.

A.4 Malların teslimi
Malları belirtilen teslim mahallinde, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde alıcının tasarrufu bırakmak; ya da, eğer böyle bir yer zaman öngörülmemişse, bu tür malları genel olarak bırakıldıkları yerlere ve yine genel olarak bırakıldıkları bir zamanda teslim etmek.

A.5 Risk devri

A.4 uyarınca malların alıcının tasarrufuna bırakıldığı zamana kadar olan süre içinde malların her tür kayıp ve hasar riskini B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek.

A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümleri uyarınca, mallar A.4' de belirtildiği şekilde alıcıya intikal edinceye kadar bu mallarla ilgili bütün masrafları üstlenmek.

A.7 Alıcıya duyuru
Malların nerede ve ne zaman kendisine teslim edileceğine ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgiyi vermiş olmak.

A.8 Teslimi yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj Yükümlülüğü yok.

A.9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların alıcının tasarrufuna sunulması öncesinde gerekli olan kontrol işlemlerinin (örneğin, kalite kontrol, ölçüm, tartım ve sayım) masraflarını ödemek.
Taşıma işlemleriyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce bildirilmişse, malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak sunulması durumu söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A.10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal ve/veya ihraç işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak malların teslim edildiği ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri edinmesinde alıcıya yardımcı olmak.
Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgileri sağlamak.


B ALICININ YAPMASI GEREKENLERB.1 Mal bedelinin ödenmesi
Bedeli satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek.

B.2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı ve ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri de tamamlamak.

B.3 Taşıma sözleşmesi Yükümlülüğü yok,

B.4 Malların teslim alınışı

A.4. uyarınca bunlar kendisine sunulur sunulmaz malları teslim almak.

B.5 Risk devri

A.4.uyarınca mallar kendisine teslim edildiği andan itibaren mallarla ilğili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Satıcıya B.7.'de sözü edilen duyuruyu yapmadıgı taktirde, malların teslimi için öngörülen tarihten itibaren ya da eğer teslim işlemleri için herhangi bir süre öngörülmüşse bu sürenin bitiminden itibaren doğacak bütün risk ve zararları üstlenmek. Bunun için gerekli olan koşul, malların sözleşme uyarınca teslim için ayrılmış olması, bir başka deyişle sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde belirli bir yerde tutulmakta bulunmasıdır.

B.6 Masrafların bölüşümü
Mallar, A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bu mallarla ilğili her türlü masrafı karşılamak.
Mallar kendi tasarrufuna bırakıldığı halde bunları teslim almamaktan ya da B.7.'de belirtilen gerekli duyuruyu yapmamaktan kaynaklanan bütün ek masrafları ödemek. Ancak, bunun için gerekli olan koşul, malların sözleşme uyarınca teslim için ayrılmış olması, bir başka deyişle, sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde belirli bir yerde tutulmakta bulunmasıdır.
Malların ihraç ve ithal işlemleri açısından, gerekli olduğu durumlarda da aynı malların bir başka ükeden transit geçiş yapması için gerekli bütün vergiler, resimler ve diğer resmi harcamalarla birlikte gümrük işlemlerini üstlemek.
Satıcının A.2. uyarınca kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masraf ve harcamaları tazmin etmek.

B.7 Satıcıya duyuru
Belirli bir zaman dilimi içerisinde teslimatın yapılacağı ğünü ve/veya yeri belirleme hakkı kendisine aitse, bu konuda satıcıya gerekli duyuruyu yapmak.

B.8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Malı teslim aldığına dair, satıcıya gerekli belgeyi sağlamak.

B.9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde, yükleme öncesi denetim işleminin masraflarını karşılamak (ihracatın yapıldığı ülkenin resmi görevlilerince zorunlu tutulan denetim de dahil).

B.10 Diğer yükümlülükler A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

 
??